Regulamin

REGULAMIN STRONY  INTERNETOWEJ

Właściciel DK-reklama 

34-602 Laskowa 916

prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 737 - 214 - 59 -97  zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

- pod numerami telefonów: 531-726-527 (koszt połączenia za minutę wg taryfy operatora)

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: [email protected] 


§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zapytania ofertowego  na stronie  Internetowej.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze strony internetowej Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana na stronie  Internetowej.
 5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza stroną internetową  w związku z charakterem przedstawionych  Towarów na stronie..
 6. strona internetowa  ( Dk-reklama ) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dk-reklama.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zapytanie.
 7. Zapytanie ofertowe – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów.
 8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.dk-reklama.pl
 2. Warunkiem złożenia Zapytania na stronie internetowej przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zapytania.
 3. strona  internetowa Dk-reklama prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane na stronie internetowej  DK-reklama.pl fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. przeglądarka internetowa:

Mozilla Firefox w wersji 25 lub wyższej (zalecana najnowsza) Google Chrome w wersji 23 lub wyższej (zalecana najnowsza) Opera w wersji 12 lub wyższej (zalecana najnowsza) Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej (zalecana najnowsza) Safari w wersji 5 lub wyższej (zalecana najnowsza)

      b. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli, zalecana 1280x800 pikseli lub wyższa,

      c. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra  osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

§ 3 Składanie zamówień

 

 1. Zapytania ofertowe są przyjmowane przez stronę internetową/drogą mailową
 2. Zapytania  składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zapytanie ofertowe jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, oraz numer telefonu i adres e-mail.
 4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zapytania.
 5. W trakcie składania Zapytanie, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych strony internetowej  Usługodawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zapytania.
 6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zapytania, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zapytania.

 

§ 4 Procedura reklamacji

 1. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy: [email protected]
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym drukiem reklamacyjnym
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 2. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Usługodawcę o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.


§ 5 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
  2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres [email protected]
  3. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
  3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

  

§ 6 Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
etapy prac nad twoim zamówieniem
1
Sprawdź naszą ofertę
Sprawdź co oferujemy, przy każdym produkcie masz możliwość złożenia zapytania.
2
Złóż zapytanie ofertowe
W zapytaniu ofertowym musisz wypełnić wszystkie pozycje potrzebne nam do wyceny. Zostaw swój telefon i maila, a my odezwiemy się do Ciebie
3
Przesyłamy wycenę
Przygotowaną wycenę według Zapytania ofertowego, przesyłamy mailem do akceptacji
4
Realizujemy projekt
Po zaakceptowaniu projektu, ustalamy warunki montażu lub wysyłki. Realizujemy projekty szybko i sprawnie.